ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് - ഷിചിയാഴുഅങ്ങ് യിഛെന് പ്ലാസ്റ്റിക് നില കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പിവിസി സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പി.പി. ഇംതെര്ലൊച്കിന്ഗ് ടൈൽസ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

റബ്ബർ പായ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്


WhatsApp Online Chat !